До 22 август се приемат документите за избор на управител на индустриалната зона. Това става видно от Публична покана, за провеждане на конкурс за избор на управител на Индустриален технологичен парк – Свищов ЕООД, става ясно от публикувана обява във вестника, който се печата под егидата ОбС- Свищов.

В края на юни съветниците дадоха съгласие да се проведе конкурс за избор на шеф.

Управителят ще бъде назначен за 3 (три) години и брутно възнаграждение, определено по чл. 60 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е записано в проекта за решение.

Конкурсът ще бъде проведен от комисия в състав:
„Председател: Генчо Генчев – кмет на община Свищов
Секретар: Владислав Диянов – началник отдел “ЧРИОТ“, община Свищов
Членове:
Икономист: Стефан Кирчев – директор дирекция „Финансови дейности“, Община Свищов;
Юрист: Иван Шопов – зам.-кмет “БИП“, Община Свищов;
общински съветник: Цветанка Кирова, общински съвет – Свищов;
Резервни членове:
Юрист: Цветелина Димитрова;
общински съветник: Детелина Рафаилова, Общински съвет – Свищов“.

Конкурсът ще се проведе в два етапа. Първо подбор по документи, а след това събеседване с допуснатите кандидати. Кандидатът трябва да представи бизнес-план за следващите три години с визия за развитие на дружеството.