Две дигитални класни стаи и дигитална лаборатория изграждат в Академията, научи Актуално Свищов. Освен това съвместно с УНСС ще бъдат разработени 4 съвместни бакалавърски програми и осем магистърски. Всичко това става възможно по проект за над 4 милиона лева, като свищовската Алма матер получава 1,1 милиона.
Днес в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, управленският екип от страна на Академията на проект „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, проведе пресконференция, на която представихме целите, дейностите и очакваните ползи от този мащабен проект, съобщи проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Висшето училище.
Стопанската академия е основен партньор на УНСС, заедно с БСУ , НСА и КРИБ. Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2023 г., а общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 4 884 276 лв., като предвиденият за Стопанската академия бюджет е в размер на 1 137 852 лв. Заедно с УНСС ще разработим 4 съвместни бакалавърски специалности, от които 1 – на английски език, и 8 магистърски програми, от които 1 – на английски език. Ще бъдат изградени в Академията 2 дигитални класни стаи и 1 дигитална лаборатория, с което ще се осигури възможност за споделяне на ресурси, вкл. и ноу-хау, между партньорските университети и между обучаваните студенти и техните преподаватели. Шест от съвместните специалности и магистърски програми ще бъдат дигитализирани. Предвиждат се също множество обучения на преподаватели и студенти, и голям брой мобилности в различни университети от държави от Европейския съюз. Ще бъдат организирани кариерни борси, ще се изгради мрежа между университетските кариерни центрове, както и система за проследяване реализацията на завършилите студенти. Една такава модернизация ще направи по-атрактивно обучението в партниращите си ВУ и ще отговори на предизвикателствата на пазара на труда и на изискванията на обучаващите се студенти.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.