Всички детски градини от община Свищов са с одобрени проекти по Програма „Образование“ 2021-2027 г. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Всички детски градини от община Свищов са одобрени за реализиране на дейности по проект „Силен старт“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Проектът е насочен към предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното им приобщаване в предучилищното образование. С цел да се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както и за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби, в общинските детски градини ще се наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.

За да се намали броят на отпадналите от образователната система, проектните дейности са фокусирани и върху осигуряването на достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование, като за целта се предвижда на ниво градина или ясла, децата да бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

С цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес, интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи. С оглед на това, чрез различни инициативи и мероприятия, родителите ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция.

В рамките на проекта е предвидено и провеждане на обучения педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които ще предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Дейностите ще стартират най-късно до началото на учебната 2024/2025 година. проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години, като през този период инвестициите ще са насочени към осигуряване на грижи в ранна детска възраст и висококачественото образование.