Депутатът Димитър Николов бе удостоен с почетния плакет за 70-годишнината на катедра Финанси и кредит, пише https://finance1952.com/bulgaria.
По покана на декана проф. Андрей Захариев на работно посещение във финансовия факултет на СА „Д. А. Ценов“ бе Димитър Николов, народен представител от 4-ти  МИР В. Търново в 48 Народно събрание. В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за провеждане на национални политики за подкрепа на висшите училища чрез програми и проекти за специализирани аудитории, кабинети и лаборатории с бизнес фокус, надграждащи политиката на МОН в училищната мрежа чрез СТЕМ класни стаи. Заедно с научния секретар на катедра „Финанси и кредит“ гл. ас. д-р Петко Ангелов и председателя на Съвет по туризъм – Свищов гл. ас. д-р Стефан Станимиров бе представена на госта новооткритата научна лаборатория за приложни изследвания по инвестиционно банкиране „Делтасток“, в която е монтиран най-висок клас 65-инчов интерактивен монитор с резолюция 4К. Лабораторията е резултат от целенасочена кампания на катедра „Финанси и кредит“ с ръководител проф. д-р Стоян Проданов и фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ по привличане на дарения от специализирани финансови институции за създаване на академична среда с максимално близки до финансовия сектор характеристики и оборудване. На госта бяха представени позитивните ефекти от създадените с активна роля фондацията научна лаборатория „Бул Инс“ за приложни изследвания по управление на риска (05.02.2019 г.) и Научна лаборатория „Банка Пиреос“ за докторанти към катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (6.12.2017 г.), както и вече оборудваната с предстоящо откриване на 06.12.2022 год. научна лаборатория за приложни изследвания по публични финанси „Григор Начович“, на името на свищовлията и първи български финансов министър
В срещата взеха участие г-жа Поликсения Саркисян и г-н Емил Димитров, чиито опит в местното самоуправление е основа за споделяне на добри идеи за реформи и решения на текущи проблеми в публичната администрация и публичните финанси. Проф. Захариев и народният представител Димитър Николов като деятели на Националната асоциация на председателите на общински съвети в република България (НАПОС) имат своята отговорност към местните общности като избирани за общински съветници и председатели на общинските съвети в Свищов и Горна Оряховица. С фокус върху силното влияние на висшите училища върху местната икономика и регионалното развитие беше споделен опита на г-жа Саркисян като директор на СУ „Николай Катранов“, където пилотно за страната е въведен модела на делегираните бюджети още през 1996 год. Във висшите училища подобна регулация за децентрализирани бюджети на ниво факултет е въведена с промени в ЗВО (чл. 90, ал. (2) и следв.) от 01.01.2017 год., но все още липсват работещи модели за ефективно приложение.
На финала на едночасовата среща деканът на факултет „Финанси“ удостои народния представител Димитър Николов с почетния плакет „LXX ANNIS”, посветен на 70-годишнината от създаването на първата академична школа по финансова наука в България. Проф. Захариев връчи на високия гост и екземпляр от излезлия от печат в днешния ден самостоятелно написан учебник по „Financial Analysis”, с който се осигурява обучение на международни студенти от Турция, Русия, Япония и Палестина, записали през уч. 2022/2023 год. магистърска програма „Финансов мениджмънт“, с преподаване на английски език. Димитър Николов изрази своята удовлетвореност от проведената среща и достиженията на свищовската финансова школа.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.