Уважаеми съграждани и жители на Общината,
В продължение на вече седем години – от началото на мандатите на кмета Генчо Генчев свищовското общество получава солидна доза захаросан памук под формата на обещания за икономически просперитет, свързан с обявената от него идея за създаване на „Дунавски индустриален и технологичен парк” на територията на бившите казарми. Това е на практика единствената управленска политика по отношение възраждане на икономиката на града и привличане на потенциални инвеститори, която това ръководство на общината е обявило от началаото на мандатите си. Всички решения на Общинския съвет и действия на ръководената от кмета Генчев администрация в този жизнено важен за умиращия ни град ресор са концентрирани именно около този проект, който по думите му трябва да гарантира икономическо бъдеще за Свищов и все още останалите да живеят в него хора.
Какво обаче се случва на практика?
В продължение на няколко години този проект, който шумно бе рекламиран като панацея на съществуващите проблеми стои на практика на „кота нула”, но за сметка на това постоянно гълта огромни за мащабите на общината финансови ресурси. Той се явява почти единствен бенефициент на средства по приетия под давлението на г-н Генчев План за интегрирано развитие на общината (ПИРО), според който огромен дял от европейско финансиране в следващия програмен период ще бъде насочено към дейности, свързани с този проект.
Същевременно от собствените средства на община Свищов непрестанно се пренасочват все повече средства за финансиране на дружеството, управляващо проекта, без въобще да има ясна концепция, какво точно предвижда той.
В настоящото заседание на Общинския съвет се предлага вземане на решение за дофинансиране на дружеството с нови 50 000 лева директно и с 84 000 лева косвено – чрез заплащането на изработването на проект за изграждане на преносен газопровод от автоматичната газоразпределеителна станция в местността „Ненова шатра” до територията на бившето поделение.
Докато другите решения, свързани с щедрото разходване на парите на данъкоплатеца, свързани с Дунавския индустриален и технологичен парк могат да бъдат определени като нецелесъобразни, второто конкретно за нас е и незаконно!
Ето защо!
Община Свищов по закон не може да бъде възложител и собственик на подобен преносен газопровод, защото той се счита за енергиен обект по смисъла на Закона за енергетиката, а общината нито притежава лицензия, нито е от кръга правоимащи лица да я получат. Очевидно е, че Община Свищов още изначално е недопустимо да харчи публични финанси за енергиен обект който не може да проектира, строи и притежава.
Подобно общинското дружество „Дунавски индустриален и технологичен парк” ЕАД също не може да бъде собственик и оператор на въпросния газопровод докато не получи лицензия по съответния законов ред и то от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), чиито проблеми са тема номер едно на националните медии в момента. След извършена справка на официалния сайт на КЕВР не се установи издаване на каквато и да е Лицензия на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД .
Освен това нито община Свищов, нито нейното дружество са заинтересувани лица по смисъла на чл.124а от Закона за устройство на територията, които могат да искат изработване на подробен устройствен план. Това прави цялото „упражнение” на кмета Генчев незаконно на друго самостоятелно основание.
Нарушени са и Закона за защита на конкуренцията и Закона за държавните помощи, защото на практика Община Свищов с публични средства (третирани като държавна помощ) извършва нелоялна конкуренция в нарушение на Закона за защита на конкуренцията и Закона за държавните помощи конкурира частно дружество, получило лицензия за изграждане на скъпоструваща газоразпределителна мрежа по проект, който предвижда газоснабдяване и изграждане на необходимата инфраструктура до ДИТП. Следователно, намерението на Община Свищов е да дублира проект, който вече е предвидил инвестиция в газоснабдяването на индустриалния парк, разходвайки общински средства.
Като данъкоплатци в община Свищов сме дълбоко загрижени, че при сегашните цени на строителните материали и техния очакван ръст в условия на икономическа и финансова кризи, проектирането и изграждането на въпросния преносен газопровод ще струва на общинския бюджет поне 10 милиона лева, които биха могли да намерят приложение за реалното изграждане на сгради/инфраструктура/логистика и облагородяване на индустриалния парк като атрактивно място за производство и бизнес. Дори и подобно „упражнение” въпреки очевидната си незаконосъобразност да бъде изпълнено резултатът би бил превръщането на дружеството „Дунавски индустриален технологичен парк” в задължено лице по смисъла на закона и би следвало то да поддържа газова адмиистрация за заявки и контакти с доставчиците „Булгаргаз” и „Булгартрансгаз”, сервизно-аварийна група, която да поддържа бъдещото отклонение (чиито статут юридически въобще не е безспорен) и др. Това би натоварило разходната част на бюджета му с минимум 180 000 лева годишно за формиране на фонд „работна заплата”, което би следвало да се калкулира в крайната цена, по която се продава суровината на бъдещите си клиенти.
Цялата абсурдност на подобно предложение показва, че тезата на съветниците от „Площад Алеко”, че проектът „Дунавски индустриален и технологичен парк” е непрозрачен и явно предразположен към корупция е абсолютно реална и автентична.
В заключение заявяваме, че нашето становище не почива на никакви зависимости и е израз на нашата загриженост за начина, по който настоящето управление менажира този безспорно важен за обществото проект. Вярваме, че съгражданите ни ще осъзнаят, че всеки налят лев в подобни начинания влиза в джобовете на свързани с властта изпълнители и че това не допринася поникакъв начин за повишаване на икономическия стандарт на жителите на общината. На основание гореизложеното като Общински съветници и граждани на Община Свищов Ви призоваваме да спазите стриктно закона и да оттеглите като незаконосъобразно и очевидно финансово неизгодно инвестиционното си предложение. В противен случай съществува риск да бъдат сезирани компетентните органи- Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране, Комисия за защита на конкуренцията, Сметна палата, Агенция държавна финансова инспекция, Комисия за защита на конкуренцията, ДНСК, Областен управител- В.Търново, Прокуратурата и евентуалните управляващи органи на програмите за национално и европейско финансиране за извършване на щателни проверки за наличие на нередности в действията и актовете на Община Свищов, респ. Общински съвет-Свищов.
Калин КОСТОВ
Ивелин ПЕТРОВ
Верони МАРИНОВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.