Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда обществено обсъждане на проект на документация за кандидатстване и изпълнение на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ на Националния план за възстановяване и устойчивост 2021 – 2024 г., става ясно от публикация на сайта на министерството.
Допустими кандидати:
– да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
– да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия. За големи предприятия – да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
– да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 100 000 лева.
Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:
– за микро предприятия: 300 000 лева;
– за малки предприятия: 500 000 лева;
– за средни предприятия: 750 000 лева;
– за големи предприятия: 2 500 000 лева.
Общият размер на средствата по настоящата процедура е 235 200 000 лева.
Общият размер на средствата е разпределен, както следва:
– за микро/малки предприятия: 58 800 000 лева;
– за средни предприятия: 82 320 000 лева;
– за големи предприятия: 94 080 000 лева.
Допустими дейности:
Дейности за изпълнение на строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за възобновяеми енергийни източници, в т. ч. всички съпътстващи строително-монтажни работи, необходими за изпълнение на мерките.
Краен срок за изпращане на становища, предложения, възражения и
коментари от заинтересовани физически и юридически лица: 25 септември
2022 г.
Кандидатстването с проекти по процедурата ще бъде възможно вероятно след края на месец октомври 2022 г.
Подробности са публикувани на адрес: https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-nasoki-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-sgradi-v-sferata-na-proizvodstvoto-turgoviyata-i-uslugite-kakto-i-sgradi-ot-sektor-turizum-za-obstestveno-obsujdane/
В случай, че имате технически проблем с отварянето и разкомпресирането на посочения .rar файл с документацията, можете да използвате сайта https://cloudconvert.com/rar-to-zip , за да качите този файл от компютъра си и да го конвертирате във файл с формат .zip .

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.