Център за обществена подкрепа – Свищов бе домакин на дискусионен форум посветен на жените – жертви на домашно насилие, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
По повод Международния ден за елиминиране насилието срещу жените, екипът на Център за обществена подкрепа – Свищов бе домакин на Дискусионен форум, посветен на жените, жертви на домашно насилие. Целта на Форума бе споделяне и обсъждане на ефективни практики през професионалната призма и опит на представители от различни институции, които са пряко ангажирани с подпомагане и разрешаване проблемите на жертвите.
Официални гости на събитието бяха: Наталия Илиева /Председател на националното бюро за правна помощ/, адвокат Ирена Стасинополу /Координатор в Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Велико Търново/, гл. ас. д-р адв. Калина Лупова-Ангелова /Преподавател в катедра „Публичноправни науки“  при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“/ и част от екипа на Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Велико Търново, Пламен Пенчев /Областен координатор на МВР за „Домашното насилие“/, Димитър Мишонов /Старши инспектор при РУ „Полиция“ – гр. Враца/.
Чрез видео-връзка, отношение към дискусията взе и Пламен Танев /Съдия при Районен Съд – Варна/. Събитието бе уважено от представители на местни институции, като: Лора Георгиева /Инспектор „Детска педагогическа стая“ при РУ „Полиция“ – гр. Свищов/, Вера Блажева /Секретар на МКБППМН при Общ. Свищов/, Дора Цветанова /Старши соц. работник при ОЗД – гр. Свищов/, Тихомир Георгиев /Инспектор група „Криминални престъпления“ при РУ „Полиция“ – Свищов/. Полезно присъствие имаха и педагогически съветници, училищни психолози, образователни и социални медиатори от свищовските учебни заведения СУ „Н. Катранов“, ПДТГ „Д. Хадживасилев“, СУ „Д. Благоев“, СПГ „Ал. Константинов“. Сред участниците бяха и представители на Общински младежки център и Център „Компас“ – гр. Свищов.
В хода на дискутиране всеки от присъстващите имаше възможността да сподели своя професионален опит, срещани трудности, впечатления и наблюдения; казуси, които онагледяват проблемите за насилието над жени сред обществото; предизвикателствата пред професионалистите, подпомагащи жертвите. Фокусът бе поставен върху: подобряване координацията между отделните административни единици на местно ниво, в подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилието по полов признак; нуждата от подобряване нивото на информираност сред обществеността в малките населени места /по отношение достъпа до правна помощ и овластяването на уязвими групи, в частност на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак; необходимостта да защитават правата си чрез правна помощ; други/.
Същински ценна за екипа на ЦОП и присъстващите професионалисти от гр. Свищов бе информацията, че на територията на областния гр. Велико Търново стартира пилотен, регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – гр. Велико Търново. При необходимост, всички жертви на насилие и подкрепящите ги специалисти биха могли да получат напълно безплатна юридическа подкрепа. Юристи и консултанти са координирали усилията си за реализиране на дейности по Проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“.
В резултат от градивната дискусия присъстващите се обединиха, че е необходимо представителите на всички организации, които работят по проблемите на жените-жертви на домашно насилие да продължат в подетата насока: информираност по проблемите с насилието и целенасочена работа в превенция. По този повод екипът на Център за обществена подкрепа – гр. Свищов разработва и ще разпространи информационна брошура.