Новият областен управител Людмила Илиева в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД ръководи извънредно заседание на Общото събрание на асоциацията, съобщиха от пресцентъра на губернатора. На заседанието, което се проведе в Областна администрация, присъстваха представители на общините, членове на Асоциацията по ВиК и представител на „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново.
Две бяха точките в дневния ред: съгласуване проект на договор за възмездно доставяне на водни количества за питейно-битови нужди чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, в качеството на доставчик и „ВиК“ ООД – гр. Габрово, в качеството на ползвател; съгласуване на бизнесплан за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, като ВиК оператор за регулаторния период 1.01.2022 г. – 31.12.2026 г., на основание чл. 198 „в“, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.
След проведеното гласуване Общото събрание с 83,46% „за“ прие решението по т. 1 и с 22,07% „за“ не прие решението по т. 2.
На основание Закона за водите асоциацията ще върне за доработка бизнесплана на ВиК оператора, съобразено с мотивираните откази за съгласуване.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.