В СУ „Цв. Радославов” и ОУ „Ф. Сакелариевич” реализираха проект за 763 хил. лв.

Преглеждания: 100 #
12 Jan 2019

Община Свищов съвместно със СУ „Цветан Радославов”, ОУ „Филип Сакелариевич” и в партньорство със сдружение „Нова възможност” - Плевен реализира проект  „Да успеем всички заедно“. Той се изпълнява по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване” и е на стойност 763 734,52 лева.
В ОУ „Филип Сакелариевич“ се проведе една от заключителните пресконференции по проекта. На нея бяха представени резултатите от реализираните извършените дейности.
„Да успеем всички заедно“ бе насочен към интеграция и подобряване на езиковите умения и образователни резултати на децата от СУ „Цветан Радославов” и ОУ „Филип Сакелариевич”. В двете училища се обучават ученици от различен етнически произход. В изпълнение на заложените дейности по проекта, успешно се помогна на децата от етническите малцинства, съвместно с връстниците си, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация. Тази цел бе постигната чрез вариативност от допълнителни учебни и клубни дейности, учебни пътувания, работа с родители и допълване на образователни и интеграционни стратегии на ниво училище и община.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания