Увеличава се броя на безработните

#
22 Dec 2018

През месец ноември в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни, съобщават от Дирекция "Бюро по труда". В края на месеца те са 851 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със  108 души. Това увеличение е характерно за този период и е свързано с приключване на селскостопанските и строителни дейности. Равнището на безработица се покачва с 0,7 пункта и в края на месеца е 5,4 % /при 6.0 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1063 души или с 212 души повече от сегашния, а равнището е било 6,8 %.

През месец ноември входящият поток вече превишава изходящия със 108 души. Новорегистрираните лица са 224 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 226 души/. Изходящият поток наброява 118 души, от които 87 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 59 души, от които 4 – по насърчителни мерки и програми за заетост, 12 – по ОП „РЧР”, а останалите 43 – на първичен пазар.Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 23, а прекратените по други причини – 8.

 

 

 

 

 

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK