Шанс Свищов да има рибно пристанище

#
13 Feb 2021 628

Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. отправя покана към желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки", научи Актуално Свищов. Целта й е да осигури възможност за изграждане на нови и осъвременяване на инфраструктурата на съществуващи лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийната ефективност, да допринесе за опазването на околната среда, да се повиши качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите. Проектите следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието и в акваторията на Черно море и река Дунав.
Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и публично-правни организации.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава 800 000 лева, а минималния размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 лева. Бюджетът на процедурата е  почти 4,2 милиона лева. Максимален процент на съфинансиране е до 100% за публични организации и до 50% за юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Максималният срок за изпълнение на проект е 18 месеца.
Финансирането се предоставя за дейности, свързани с: изграждане и модернизация (осъвременяване) на лодкостоянки; повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата улови; подобряване на енергийната ефективност; опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци; подобряване на безопасността и условията на труд.
Кандидатстването е изцяло по електронен път. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 май 2021 г.
Подробности за процедурата са публикувани на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6697
През 2017 г. в гр. Свищов беше учредено и регистрирано сдружение "Местна инициативна рибарска група - Свищов - 2017", в което участваха рибари, търговци, Община Свищов и други заинтересовани местни лица. Едно от направленията на дейността му е да реализира инициативи и проекти за развитие на сектора на рибарството в общината.

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в "индустриалната зона" - изоставената казарма