Самоотбраната е законна при принудително ваксиниране!

Преглеждания: 169 #
05 Jan 2021

Хората трябва да бъдат спокойни. Никой няма да бъде ваксиниран принудително.

Ако ли това се случи, то същото е противозаконно, както на територията на Република България, така и в останалия цивилизован свят.

Всеки български гражданин трябва да знае, че на конституционно ниво:

- е въведена забрана за подлагане на медицински, научни или други опити без изразяване на доброволно писмено съгласие:

- е въведена забрана за принудително подлагане на лечение и санитарни мерки освен в изрично и изчерпаттелно изброени в закон случаи.

Принудително е всяко лечение, за което пациентът не е изразил изрично съгласие.

Законът за здравето предписва, че всички медицински дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.

На международно ниво забраната за принудително лечение и медицински манипулации е производна от въведена защита на правото на живот в чл. 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Произтичащо от правото на живот е правото на физическа (и духовна)

неприкосновеност на личността, която се изразява и в недопускането на извършване на принудителни медицински манипулации и лечение.

* Съгласно българското законодателство единствено дппустимо е принудително лечение на психически заболявания, но не винаги, а при едновременното наличие на две обстоятелства:

1 - психическото заболяване да е сред изрично изброените в чл. 146, ал.1, точки 1 и 2 от Закона за здравето (психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване и лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция) и 

2 - доказателства от които да се заключи, че психично болният е опасен за себе си; за близките си или за другите ленове на обществото. Това принудително лечение се налага след преценка и решение на районен съдия. Конкретната преценка на компетентния съд подлежи на инстанционна проверка от окръжен съд.

* Допустимо е извършване на принудително тестване за наличие или липса на заразна болест от гледна точка на чл. 8, т. 2 от ЕКПЧ. Ограничаване на правото на личен живот, каквото е задължителното изследване, съставлява легитимна цел, ако е за защита на здравето, правата и свободите на другите. Тази възможност е въведена с чл. 61, ал.8 от Закона за здравето.

Като заключение - българинът трябва да спи спокойно! Надали някой ще тръгне да го ваксинира принудително. Ако ли това се случи - то може да откаже, а в краен случай - да позвъни на 112 или да прибегне до различни по вид способи и мерки за неизбежна отбрана. 

Ясен КРЪСТЕВ,

Варненска адвокатска колегия  и правен съветник на Актуално Свищов 

Бел. на ред. Заглавието е на Актуално Свищов.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Свищов в снимки