Професор от Академията успешно защити дисертация за научната степен "д-р на науките"

Преглеждания: 1547 #
08 Jun 2019

На публична защита пред научно жури с представители на четири висши училища проф. Божидар Божинов защити успешно дисертация и придоби научната степен „доктор на науките”, съобщава сайта на катедра "Финанси и кредит" при СА "Д. А. Ценов". За състава на катедра „Финанси и кредит” проф. Божинов се явява първият учен достигнал това най-високо ниво в научната йерархия след промените в нормативната уредба от 2010 г. с приемането на Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.).
Защитената докторска дисертация е на тема: „Финансовото управление на информационните технологии във висшите училища – предизвикателства и възможности за прилагане на водещи корпоративни практики”. Защитата бе проведена пред научно жури в състав:
Вътрешни членове от СА „Д. А. Ценов” – проф. д-р Андрей Боянов Захариев (председател), проф. д-р Теодора Димитрова, доц. д-р Валентин Милинов; Външни членове – проф. д-р Богомил Манов (катедра „Финанси” на УНСС); доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова (катедра „Финанси” на УНСС); доц. д-р Мариана Матеева Петрова (кат. Информационни технологии“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“); доц. д-р Александър Петков Петков (кат. „Мениджмънт и бизнес развитие“, Русенски университет „Ангел Кънчев).
Божидар Божинов е роден на 28 юни 1970 г. в Свищов. До 8 клас учи в родния си град, а средното си образование завършва в Техникум по строителство – Велико Търново. През 1991 г. е приет за студент в Стопанска академия в специалност „Икономическа информатика“, която завършва с много добър успех (5.05), а през 1997 г. завършва и втора специалност „Счетоводство и контрол“. След успешно положен приемен изпит е зачислен за редовен докторант през 1998 г. и успешно защитава в срок докторска дисертация на тема „Електронните пари – състояние, финансови проблеми и перспективи“. От 2001 година е назначен за редовен асистент в катедра „Финанси и кредит“, а през 2009 г. получава диплома за доцент (ВАК). След успешно спечелен конкурс през 2013 г е назначен за редовен професор в Стопанска академия „Д. А. Ценов".
Проф. Божинов има регистрирани в НАЦИД 140 авторски публикации, съгласно информация от Регистъра на хабилитираните лица с попълнени наукометрични данни. Заемал е редица административни длъжности. Неговите изследвания са цитирани в Китай, Индия, Русия, Великобритания, САЩ, Колумбия, Намибия, Украйна, вкл. и в издания на Cambridge Scholars Publishing, Stanford University Press, както и такива от мрежата на Scopus. 
 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Държава в кататония

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания