Проф. Емилия Пернишка с изследване „Местните имена в Свищовско”

Преглеждания: 441 #
06 Mar 2019

Монографията „Местните имена в Свищовско” е научно изследване, извършено през 50-те години на миналия век на територията на тогавашната Свищовска околия. В него са включени 35 населени места. Актор е професор Емилия Пернишка, която завършва в Свищов гимназия „Алеко Константинов” със златен медал и като студентка по българска филология събира топонимията на Свищовско.
Актуално Свищов представя Емилия Пернишка. Родена е през 1936 г. в гр. Бяла черква, Великотърновско. Завършва средно образование в Свищов (1954) и българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" (1959). Работи като гимназиална учителка и преподавателка в Учителския институт за прогимназиални учители в гр. Дупница (1959-1963). От 1964 е докторант, а от 1967 - н.с. в Института за български език. Защитава докторска степен през 1974, а доктор на филологическите науки става през 1988. Хабилитира се като ст.н.с. ІІ ст. през 1980 с книгата "Структура и семантика на сложните прилагателни имена в българския език" (1980). Научно звание ст.н.с. І ст. й се присъжда през 1993 г. През 2004 г. е избрана за чл.-кор. на БАН. Преподава в СУ "Св. Кл. Охридски", ЮЗУ "Н. Рилски" в Благоевград, Филиала на ПУ "П. Хилендарски" в Кърджали, НБУ в София, Педагогическия факултет на университета в Русе; лекторка по български език в гр. Лион (Франция) (1987-1991). Научните й трудове и публикации са в областта на лексикалната семантика, лексикографията, словообразуването, стилистиката, съпоставителното езикознание, историята на книжовния език, езиковата култура. Сред тях са монографичните изследвания: "Топонимията в Свищовско" (1959), "Семантика на сложните прилагателни имена в съвременния български език" (1980), "Иван Вазов - строител на българската лексика" (1985), "Лексикалните синоними в художествения стил" (1989), "За системността в лексикалната многозначност на съществителните имена" (1993), както и около 200 научни и научно-популярни статии и доклади. и др. Като лексикограф тя е съавтор, редактор и отговорен редактор на "Речник на българския език" (т. 1-13 до 2008), автор на "Синонимен речник на българския език (с антоними и близкозначни думи)" (2003), основен съавтор в първия у нас "Речник на антонимите в българския език" (1997), съавтор в "Речник на новите думи и значения в българския език" (2002), "Речник на чуждите думи в българския език" (2001), "Енциклопедия на съвременния български език" (2000), автор на "Речник на чуждите думи за всички" (2007), редактор е на първия "Българско-украински речник" и на редица други речници и книги. Член е на Комисията по лексикология и лексикография към Международния комитет на славистите, участвала е в комисии по изработване на учебни програми за средното образование. Член и редактор е (или е била) в сп. "Български език", "Наука", "Лексикографски преглед". Била е ръководител на Секцията по славянско езикознание (1983-1988) и на Секцията по българска лексикология и лексикография (1994-2000). Член е и е била председател на Специализирания научен съвет по езикознание към ВАК, член на Управителния съвет на БАН (от 2004 г.) и на Научния съвет на Института за български език. Председател е на секция "Филологически науки" към Съюза на учените в България и на Гражданско сдружение "Общество за устойчиво развитие на българския език". За своя научен принос е получавала многократно високи отличия от БАН.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания