Проект за 1 милион евро създава мерки за защита при бедствия

#
20 Feb 2019

Проведе се встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“. Проектът се финансира по програма Интеррег и е на обща стойност 989 405 евро. Срокът за изпълнение е 24 месеца, а бенефициенти по проекта са община Свищов и община Зимнич.
Проектът има за цел да обхване всички жители в района на програмата и да създаде мерки за защита в областта на наводненията, опазване на горите, земетресенията и други бедствия, при които хората да бъдат подпомогнати от  Кризисния център.
Населението, което ще се възползва от мерките за защита на проекта, е около 65 000 жители.Чрез проекта ще се създаде съвместно партньорство и ще се извършва обмяна на опит в областта на съвместното ранно предупреждение, както и реагиране при извънредни ситуации.
Тематични цели на проекта са: Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването и управлението на риска; Опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите; Чрез изпълнението на  проекта ще се подобри качеството на съвместното управление на риска в района на изпълнението на проекта за трансгранично сътрудничество.
Проектът ще включва още изготвяне на планове за действие и устойчивост при бедствия, както и кампании за повишаване на осведомеността за трансграничното население, относно опасностите и смекчаване на риска от кризисни ситуации.
Очаквани резултати: Създаване на два напълно оборудвани центъра за аварийни ситуации – Кризисни центрове в с. Овча Могила, Община  Свищов и гр. Зимнич; Конкретизиране на мерки за предотвратяване на наводнения, пожари и други бедствия; Създаване на система за управление на риска и трансгранични спасителни услуги/системи; Съвместно предотвратяване и управление на риска от бедствия като един от основните трансгранични приоритети; Подобряване на съвместното управление на общите рискове на трансгранично равнище.

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK