Продават 124 хил. кв. м. земя за овощна градина

#
25 Nov 2018

Общината ще продаде 124 666 кв. м. земеделска земя на фирма, която е изразила желание за създаване на овощна градина в Българско Сливово, научи Актуално Свищов. Решението за продажбата се очаква да бъде гласувано по време на ноемврийското заседание на местния парламент.
На 29 ноември се очаква съветниците да дадат съгласие да се проведе „публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в местност Карна могила, целият с площ 124 666 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5„, е записано в проекта за решение.
Началната тръжна цена, представлява пазарната цена на имота, определена по реда на чл. 41 от ЗОС от оценител на имоти, без ДДС и възлиза на 26 300,00 лв. (двадесет и шест хиляди и триста лева).
Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общинското имущество на Общината за 2018 година.
В община Свищов е постъпило инвестиционно намерение от 20.09.2018 г.,  от „Асако” ЕООД за закупуване на имота, с цел създаване на овощни насаждения.

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK