Преподаватели протестираха срещу държавната политика спрямо Академията

Преглеждания: 30 #
04 Apr 2019

Председателят на Общото събрание на СА „Д. Апостолов Ценов” – проф. д.н. Борислав Борисов, апелира към колегите си, като първа стъпка на протест да закачат на реверите си сигнални оранжеви лентички. Това стана по време на Общото събрание на свищовската Алма матер, съобщиха от пресцентъра на Висшето училище.

    Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе свое редовно заседание. Членовете на управленския орган приеха годишен доклад на ректора за състоянието и дейността на Академията за периода февруари 2018 – януари 2019 година и годишен доклад за дейността на Контролния съвет на Академията за същия период. Приети бяха промени в Правилника за дейността на Стопанска академия и бяха проведени частични избори за попълване съставите на Контролния съвет и на Академичния съвет.

    Представяйки своя доклад, ректорът – доц. д-р Иван Марчевски припомни, че главната цел, към която се стреми Стопанската академия през четиригодишния мандат, е да се адаптира към променящите се условия на българския образователен пазар. „Основният проблем, с който се сблъсква Стопанска академия, продължава да бъде осезаемото намаление в броя на приеманите студенти, български граждани”, заяви доц. Марчевски. По думите му, основните причини за това са: демографската криза; продължаващата политика на държавата за намаляване броя на студентите, обучаващи в специалности от професионалните направления 3.7. „Администрация и управление” и 3.8. „Икономика”; съсредоточаването на деловата активност и обществения живот в столицата и свързаното с това привилегировано положение на столичните висши училища за сметка на тези от провинцията. От данните в доклада стана ясно, че броят на обучаваните студенти в Стопанската академия през изминалата година е намалял с 29% при редовната форма и 34% – при задочната, спрямо предходната учебна 2017/2018 г.

    В доклада бе акцентирано върху действията, които Академията е предприела за повишаване качеството на предлаганото от нея обучение. Сред тях са: разкриване на 3 нови специалности в ОКС „бакалавър”, които се предлагат на чужд език съвместно с партньорски университети; разкриване на специалност „Финанси, банково дело и застраховане” в ОКС „бакалавър”, предлагана на английски език в редовна и задочна форма, по която има осъществен прием; дипломирането на първия  випуск магистри по програма за двойна диплома; акредитиране на дистанционна форма на обучение в ОКС „бакалавър” по 11 специалности от ПН 3.8. „Икономика”. През отчетния период е продължена и работата за сближаване на обучението в Стопанска академия с практиката – проведени са над 50 съвместните мероприятия, като конференции, публични лекции, семинари, кръгли маси, обучения в реална работна среда, тренинги, състезания, майсторски класове. От изминалата година представители на практиката са членове на държавните изпитни комисии при всички специалности.

    Отчитайки Кандидатстудентската кампания за учебната 2018/2019 г, ректорът подчерта, че Стопанска академия е единственото висше училище в страната, което е изпълнило на 100% утвърдения държавен план-прием във всички специалности. И през тази година е продължена практиката на организиране и провеждане на Национални ученически състезания в различни икономически направления, посещения в средни училища с цел запознаване на учениците със Стопанска академия и нейните програми, както и разширяването на контактите с български общности зад граница.

    По отношение на осъществяваната научна дейност бе отчетено, че за поредна година средствата за научни изследвания, които свищовското висше училище получава от държавата са намалени, което контрастира с постоянните апели на национално равнище за интензифициране на научните изследвания. За компенсиране на това намаление и през изтеклата година Академията е пренасочила част от собствените си приходи за дофинансиране на научните изследвания. Публикационната активност на представителите на свищовската академична общност през 2018 г. е довела до увеличен брой на научните публикации в издания с импакт фактор или импакт ранг, и подобряване оценката на Академията в рейтинговата система, без това обаче да окаже очакваното положително влияние върху план-приема през следващата учебна година.

За поредна година ректорът отчете много добри резултати по отношение на международната дейност на Стопанска академия. Увеличен е броят на партньорите по двустранни договори. Увеличение има и при реализираните входяща и изходяща мобилности на студенти и преподаватели. „В рейтинговата система оценката на СА „Д. А. Ценов” по показателя за Международна мобилност бележи ръст от +70,3% за ПН 3.8 и +19,6% за ПН 3.7.”, подчерта ректорът.

По отношение на информационна инфраструктура се отчете, че броят на преоборудваните с нова компютърна техника работни места за студенти и преподаватели надхвърля 100. Обновени са много учебни аудитории и лаборатории, оборудван е изпитен център за провеждане на електроннобазирани изпити, както и две специализирани лаборатории за обучение по валутен и митнически контрол, и по анализ и оценка на риска.

    „И през 2018 година продължихме оптимизирането на персонала”, каза ректорът коментирайки кадрова политика. С решения на Академичния съвет е намалена числеността на основното щатно разписание и към 31.01.2019 г. общият брой на персонала (преподаватели и служители) е с  9% по-малък спрямо началото на 2018 година.

    В частта от доклада, касаеща финансовото състояние на Висшето училище, доц. Марчевски заяви: „Въпреки полаганите от нас усилия, за трета поредна година приходите на Академията намаляват. Общото намаление спрямо 2017 г. е в размер на 1 711 724 лева или 16,25%, като изменението за сметка на трансфера от държавния бюджет е на стойност 1 286 357 лева (- 21,0 %), а на собствените приходи в размер 492 249 лева (- 10,87 %)”. По думите на ректора, основната причина за това е намалената 4,5 пъти държавна поръчка за последните три години, което води до „ненормално голямо намаление в броя на обучаваните студенти, които са база за определяне размера и на държавната субсидия, и на собствените приходи”. Ректорът запозна членовете на Общото събрание и с резултатите от реализираната, вече втора година, Програма за преструктуриране на Стопанска академия,  ефектът от която само за 2018 г. е намаление на общите разходи по бюджета на Висшето училище, спрямо 2017 година, с над 910 000 лева или близо 8%. Сред представените конкретни стъпки, които продължават да се реализират в посока намаляване на разходите, са: ограничаване на разходите за издръжка; намаляване на възнагражденията на хора, заемащи управленски позиции; преструктуриране дейността на администрацията и намаляване на нейната численост; и др.

    След представянето на доклада, той бе подложен на обсъждане от членовете на Общото събрание и беше приет с 84 гласа „за” от присъстващите в залата 95 души. По време на обсъждането бяха изразени редица критични мнения, относно държавната политика спрямо Стопанска академия и липсата на реакция от страна на ресорните държавни институции въпреки многократните сигналите до МОН, министъра на финансите, парламентарните комисии по образование и по бюджет към 43 Народно събрание, и отправяните от свищовското висше училище въпроси или призиви за подкрепа. Изказани бяха и мнения за по-категорично поставяне на проблемите на Академията пред отговорните институции, включително и чрез различни форми на граждански протест. В духа на общото настроение, председателят на Общото събрание – проф. д.н. Борислав Борисов, апелира към колегите си, като първа стъпка да закачат на реверите си сигнални оранжеви лентички. С този жест и гласуваното решение, Общото събрание на Стопанска академия изрази своето „сериозно безпокойство от системното намаляване на държавната поръчка за обучение на студенти в професионални направления 3.7 „Администрация и управление” и 3.8 „Икономика”, и респективното намаление на държавната субсидия, което поставя Академията в невъзможност нормално да осъществява функциите си по обучение и научно развитие”. Нагласата на членуващите в Общото събрание преподаватели, служители, студенти и докторанти е, ако гласуваното решение не е достатъчно, да се премине към по-категоричен израз на несъгласие с държавната политика спрямо висше училище с 83-годишна история. Припомнено бе, че Стопанска академия е създадена с частно дарение от видния свищовец, родолюбив възрожденец, търговец, акционер и предприемач Димитър Апостолов Ценов, а като бенефициент по завещанието държавата, в лицето на министъра на просвещението, е поела ангажимент срещу предоставените 5 млн. златни лева от Дарителя да основе и издържа висше училище в Свищов за вечни времена.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!