Остров Вардим става зона от "Натура 2000"

#
27 Feb 2021 437

Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания за приемане на заповеди за обявяване на 14 защитени зони за опазване на местообитанията, както и за промяна в приети заповеди за обявяване на 10 защитени зони за опазване на дивите птици от европейската екологична мрежа "Натура 2000" в цялата страна. Обсъждането за всяка от 14-те посочени защитени зони за опазване на местообитанията се обявява за първи път. Крайният срок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица, в т.ч. неправителствени организации, читалища, еколози, билкари, любители на природата, кооперации, арендатори, експерти, и др., е 26 март 2021 г. 

Една от тези заповеди е за защитена зона "Остров Вардим", чиято площ изцяло попада в землището на село Вардим, община Свищов. Тя е една от 13-те защитени зони в страната, които са обявени с цел опазване както на дивите птици, така и на природните местообитания. Режимът за опазване на дивите птици е опрeделен през 2008 г., а сега се предлагат допълнения по отношение опазването на природните местообитания на острова. 

Допълнителна справочна информация, която може да се ползва при формулиране на мнение, е достъпна в информационната система за защитените зони от "Натура 2000": http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites , както и чрез безплатна или платена справка в кадастрално-административната информационна система: https://kais.cadastre.bg/bg/Map . 

Създаването на защитени зони от европейската екологична мрежа "Натура 2000" преминава през три етапа: провеждане на експертни екологични проучвания на място, изготвяне и публикуване на списък с всички зони в страната, и изготвяне и публикуване на конкретна заповед за обявяване на всяка защитена зона. В заповедта се определят целите, режимите и дейностите за опазване на местообитанията, на растителните и на животинските видове. Първият етап е извършен в периода 2002-2010 г., втория етап - в периода 2006-2007 г., а третия етап, след голямо забавяне, е стартиран през 2020 г., като се очаква да завърши през първото тримесечие на 2021 г. 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

В света на птиците, снимки на Дамян ПЕТКОВ