Общински съвет - Свищов провежда заседание

#
29 Nov 2018

Редовно заседание ще проведе днес от 15 часа Общински съвет - Свищов. Проекта за дневен ред на днешното заседание е от 14 точки. Първа е, представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Община Свищов към 30.09.2018 г. Следват две точки посветени на ВиК-Йовковци - първата е за „Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“ и „Приемане и предаване на новоизградени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново активи на територията на Община Свищов през 2018 г.”.
Следващите две точки са свързани с разпореждане на общинска собственост. Очаква се съветниците да актуализират Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. Другата е, даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местност Карна могила, с. Българско Сливово.
Три точки са свързани с устройството на територията.
Съветниците се очаква да одобрят и предложение за предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно управление на кметовете наКметства. По традиция в края на заседанието ще бъде гласувана и точка - „Отпускане на еднократни парични помощи”. Заседанието ще завърши с точката „Въпроси към кмета на Общината и отговори”.
Вместо коментар: Това ще е поредното заседание на местния парламент, което ще се проведе на тъмно! Старейшините ни ще гласуват като преди две столетия, вдигайки ръка! Защото за три години не се намериха пари да се оправи или купи нова система за електронно гласуване.
Това ще е поредното заседание на восъчните фигури на Мадам Тисо без обществеността и средствата за информация, да имат предварителна информация какво ще гласуват те. От юли месец с устно нареждане на шефа на восъчния театър материалите не се предоставят на репортери. От тогава липсва и отговор на писмено заявление за предоставянето им. Както се казва - стил на управление!

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK