Общината обяви конкурс за здравен медиатор

#
18 Jan 2019

Община Свищов обяви конкурс за здравен медиатор в общинския отдел „Образование”, научи Актуално Свищов. Изискванията към мераклиите са: Завършено минимум средно образование; принадлежност към местна уязвима етническа общност; познаване на здравните  и социални проблеми на общността; владеене на езика на общността; комуникативни умения и компютърна грамотност (MS Word, Internet).
Необходими документи за участие в конкурса са заявление, професионална автобиография /европейски формат/; документ за завършено средно  образование /копие/- задължително се представя, дори кандидатът да има диплома за висше образование; мотивационно писмо; други документи, ако кандидатът притежава такива – компютърна грамотност. Допълнителни изисквания е готовността на кандидата да премине двуседмичен интензивен курс на обучение в МУ-София.
Конкурсът ще се проведе  чрез разглеждане  на постъпилите документи от комисия и провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Комисия, назначена от кмета на Общината ще  определи кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса. До него не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.        

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Документите  се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в  сградата на Общината, Общински център за административно обслужване и информация за граждани  всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, в срок до 18.02.2019 г. включително.

 

 

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK