Национална концепция очертава насоките за развитие на Свищов до 2025 г.

Преглеждания: 1174 #
09 Feb 2020

Изготвена е актуалицация на ключов документ, даващ насоките за развитие на Свищов, Дунавския регион и цяла България в различни аспекти. Става въпрос за Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., изготвена от Националния център за териториално развитие. Документът е под надслов Националното пространство - нашето наследство за бъдещето. Актуално Свищов потърси мнението на експерт, който да коментира концепцията и частите, свързани пряко и индиректно с града на Щастливеца...

На 6 февруари се проведе заседание на Съвета по регионална политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на което бе разгледана актуализацията на Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., изготвена от Националния център за териториално развитие.
Концепцията дава визия за развитието и определя основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа за периода след 2020 година. Основен приоритет в нея е постигането на умерено полицентрично и балансирано териториално развитие чрез намаляване на междурегионалните различия, икономически растеж и борба с демографската криза.
Определени са 7 Главни оси на урбанистично развитие, които структурират националната територия и се развиват по протежение на главните национални и международни транспортни направления - 3 меридианни оси („север -юг”) и 4 паралелни („изток - запад”).
„Най-северната (тангираща) главна ос „запад-изток” се формира от коридора от основната TEN-T мрежа на ЕС „Рейнско-Дунавски”, включващ вътрешноводен път р. Дунав, с пристанища Видин и Русе и интермодален терминал в Русе. Това направление като воден път има преди всичко международно значение и по-малко влияние върху пространствената организация в национален план. Наличието само на два моста през река Дунав я прави по-скоро естествено препятствие, отколкото интеграционна ос. Забавеното изграждане на интермодални терминали и елиминирането на тесните места за корабоплаването по целия български участък на р. Дунав, ограничава усвояването на транспортния потенциал на коридора „Рейнско-Дунавски” като част от основната TEN-T мрежа на ЕС.“/стр.86/
Една от целите, които се поставят в актуализираната концепция е  интегриране  на страната в европейското пространство. Mаркирани са и ключови инфраструктурни проекти, които се очаква да повлияят най-съществено за изпълнение на мерките. В публикувания в Портала за обществени консултации документ, не е идентифицирана необходимостта от изграждане на мост при Свищов – Зимнич. След като беше повдигнат въпроса за важността на това съоръжение, ръководителят на екипа разработващ концепцията отговори, че ще направят необходимите промени и моста Свищов – Зимнич ще бъде заложен в Концепцията.
 Беше поставен и  въпроса за свързването на ЖП линията Свищов-Троян с Южна България, чрез изграждане на тунел с ЖП връзка Троян – Христо Даново, т.нар. тунел под Беклемето. (оказа се идея от 1929г….) Коментарът беше, че тази идея е известна, но периодът на концепцията е до 2025
По-долу няколко извадки от Концепцията, които касаят нашия регионНа Стр.86
2. Полицентрична урбанистична мрежа – основа на балансираното развитие
Оси на урбанистично развитие
Пускането в експлоатация на втория комбиниран мост „Видин/Калафат” вече свързва пътната и жп мрежа на България с тези на Румъния и другите страни от ЕС. Изграждането на мостове при  Силистра/Кълъраш, Оряхово/Бекет, Никопол/Турну Мъгуреле
ще допринесе до засилване на трансграничните контакти и на ролята на граничните градове като урбанизационни центрове. Модернизацията на пристанищата „Видин” и „Русе”, включени в основната ТЕN- Т мрежа, както и „Лом”, „Оряхово”, „Свищов”, и „Силистра” (включени в разширената мрежа), ще укрепи урбанизационната роля на тези градове в системата от населени места, а изграждането на интермодален терминал в Русе ще утвърди ролята му на силен урбанизационен балансьор в северната част на страната.
Стр. 92
4. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност
Транспортна инфраструктура
Добрата пространствена организация на пътната и железопътна мрежа в страната улесняват интегрирането ѝ в TEN-T мрежата, но все още съществуват “тесни” места на прекъсване или несъвместимост в класа на съответните инфраструктури.
Недоизградените участъци от автомагистрали и/или скоростни пътища, възпрепятстват това интегриране. Лошото експлоатационно състояние, особено на участъци от жп мрежата, пречи за достигане дори на проектната скорост, а техническите параметри не отговарят на изискванията за сигурен и удобен транспорт.
Проследявайки състоянието на пътната и жп инфраструктура от направленията на основната и широкообхватна TEN-T мрежа на територията на страната, все още се констатират редица несъответствия с изискванията за съставни елементи на TEN-T мрежа на ЕС. Ограничени са и възможностите за постигане на устойчиво пространствено развитие в национален и международен план чрез развитие на подходящ модел на националната транспортна инфраструктура. Търсеният “решетъчен” модел с главни и второстепенни транспортни оси, играещи ролята и на урбанизационни оси, все още не е постигнат. Това означава продължаване на усилията в две направления: а) доизграждане на липсващи елементи и б) повишаване на стандарта/качеството чрез реконструкция, обновяване и адекватно поддържане.
Главната Централна ос „север-юг” - Румъния/Русе – Стара Загора – ГКПП „Маказа”/Гърция се формира от пътни и жп направления, включени в основната (до Димитровград/Хасково) и широкообхватна (до ГКПП „Маказа”) TEN-T мрежа, която свързва Румъния с Гърция през България, осигурява връзките на страната с важните урбанизационни центрове в Русия и Финландия на север и Гърция на юг. Значимостта на тази главна централна ос за интегрирането на северните и южни територии на страната и провеждане на международни транзити се компрометира от забавеното доизграждане и модернизиране на съставящите я транспортни елементи. Изграждането на автомагистрала от Русе до Велико Търново и скоростен път на юг (вкл. тунел под Шипка), и модернизация на жп линията Русе-Димитровград, както и изграждането на интермодален терминал „Русе”, ще осигури пълноценното функциониране на тази ос като част от основната TEN-T мрежа.
Стр. 95
Главните оси на националната транспортна мрежа осигуряват международните връзки  на страната със съседните и други страни от ЕС. За постигане на оптимална достъпност в  националното пространство е необходимо развитие и на второстепенни оси.

Второстепенна  Крайдунавска ос (северна хоризонтала) - сухопътната връзка „Видин – Силистра”. Сложната геоложка основа (льос и свлачища), както и релефни препятствия, досега са осуетявали изграждането и поддържането на непрекъсната и надеждна сухопътна връзка между двата края на тази ос. Освен стабилизиране и доизграждане на крайдунавския път, следва да се изградят радиални връзки между пристанищата и АМ „Хемус”. В допълнение на мерките за оживление по това направление, се предвижда и паралелна велоалея (вече изградена в няколко участъка). В комбинация с нови мостови връзки, би се получил идеален модел на непрекъсната и активна зона на трансгранично сътрудничество и развитие.
Виктор МАЙСТОРОВ


Концепцията може да прочетете на:
http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%202014-2020/NKPR%20proekt.pdf

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/