Екип от Академията представи силните и слабите страни на държавната администрация

#
30 Jun 2021 39

Тържествена церемония за обявяване на резултатите от годишното национално проучване „Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България” за 2020 година се проведе на 29 юни 2021 г. във „Витоша парк-хотел”, град София, съобщиха за Актуално Свищов от СА „Д. А. Ценов”. Това е четвъртото по ред издание на изследването, реализирано от проф. д.н. Борислав Борисов и екип от свищовската Алма матер, с подкрепата на Фондация „Д. А. Ценов” и Института по публична администрация към Министерския съвет на Република България.

От Свищовската академия на събитието присъстваха ректорът и председател на Фондацията – проф. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”, проф. д-р Маргарита Богданова – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинги др.

Авторът на проучването, проф. д.н. Борислав Борисов, представи основни моменти от него, в т.ч. цел, предпоставки, методология, резултати и изводи. Обхватът на изследването включва всички административни структури на органите на изпълнителната власт – министерства, включително администрацията на Министерски съвет, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, административни структури, създадени с нормативен акт на изпълнителната власт, административни структури, създадени с акт на Народното събрание, специализирани териториални администрации, областните администрации и общинските администрации. Професор Борисов посочи, че администрацията е лицето на държавата и даде доводи в подкрепа на това твърдение. 

Отчетени бяха силните и слаби страни на държавната администрация. Към първите бяха посочени предприетите спешни мерки за защита на личните данни след регистрираните случаи за изтичане на такива, осигуряването на достъп до обществена информация, планирането на дейността и формулирането на стратегически и оперативни цели и др. От друга страна, изследването откроява и слаби страни, сред които недостатъчната практика на публично-частно партньорство, несъответствията между квалификациите и броя на служителите, и адекватността им на осъществяваните функции, фактът, че стилът на управление на ръководството в администрациите е по-скоро авторитарен, отколкото кооперативен и подкрепящ, това, че не всички администрации са отворени за работа с обществени съвети, както и за прилагане на стажантски програми. Отчете се също така, че към управлението на риска в много администрации се подхожда формално. Електронното управление е друга област, в която трябва да се положат повече усилия за достигане на останалите европейски страни.

През 2020 г. държавната администрация в България бележи повишаване на Индекса на административен капацитет на 105,36, спрямо 102,87 за 2019 г. „По възприетата скала от 1 до 4 средната оценка на всички компоненти на административния капацитет за всички групи администрации в България за 2020 г. е 2,8440, което е над средната, позиционираме се в сектора добро управление. Трябва да направим уговорката обаче, че това повишаване се дължи на структурни промени, а не на средните оценки”, каза още проф. Борисов. След отчитане на тегла - относителните дялове на броя на заетите в съответните администрации, средната претеглена оценка на административния капацитет на държавната администрация за 2020 г. възлиза на 2,91428 (при 2,8454 за 2019 г.). Изследването установи, че централната администрация в България бележи по-висока оценка на административния капацитет, а териториалната – по-ниска. Общините, като цяло, регистрират по-висок от средния капацитет. Това не се отнася за всички общини – големите и малките общини бележат по-голям ръст на административен капацитет, а средните запазват нивата си от предходната година. Отбелязано бе, че малките общини констатират ниски нива на квалификацията на техните служители, което поставя въпроса за необходимостта от окрупняване на общините.

Ректорът на Стопанската академия – проф. д-р Марияна Божинова, потвърди подкрепата на академичното ръководство за провеждане на проучването на административния капацитет на държавната администрация на Република България. Тя припомни, че проф. Борисов преди 5 години регистрира марката „Най-добра администрация” в Патентно ведомство и след това я дари на Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Проф. Божинова заяви, че проучването на Индекса на административния капацитет на държавната администрация е изключително значимо и поради това Фондация „Д. А. Ценов” ще продължи да го подпомага.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

На плаж в Свищов и... Никопол /СНИМКИ/