Доц. М. Николова: Фермерските пазари създават нови икономически възможности

Преглеждания: 38 #
04 Oct 2018

Доц. Марина Николова е ръководител на катедра „Аграрна икономика” и на магистърска програма „Агробизнес“ в СА „Д.А. Ценов”. Родена е в гр. Лом. Завършила е две висши образования с професионална квалификация - инженер-агроном в АУ Пловдив и икономист в Стопанска академия, Свищов. Хабилитирана е по две научни специалности. Работила е в структурите на ССА като научен сътрудник. Участвала е като ръководител и член от екипи в редица научно-изследователски проекти, като научен сътрудник и като преподавател. Има участия като експерт в Европейски и регионални проекти. Участвала е в управлението и  реализацията на различни проекти свързани с устойчивото развитие на селската икономика, екологосъобразно производство, алтернативен туризъм, практическите и икономически проблеми при реализацията на агроекологични дейности, диверсификация на селскостопанското производство  и др. Притежава лиценз за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях. Член е на националната асоциация по прогнозиране и планиране, на Съюза на учените в България, участва като член на редколегии за публикуване на научни разработки. Автор е на учебници и множество научни публикации у нас и в чужбина. Специализирала е в Huelva, Испания.
Актуално Свищов: Доц. Николова, как и защо ръководената от Вас катедра реши да инициира и организира изложението „Фермерски пазар”?
Марина Николова: Всъщност идеята ни възникна спонтанно с разбирането, че в съвременните условия от развитието на българското земеделие, целта на функциониращите фермерски пазари е постигане на една обща кауза в полза не само на фермерите от конкретните населени места, но и за удовлетворяване на търсенето от качествени и здравословни продукти с автентичен, местен произход. Развитието на пазарите на местни храни е благоприятна възможност за укрепване пазарните позиции на земеделските стопанства, особено на малките, и за осигуряване предлагането на достатъчно качествени местни храни на българските потребители.
През 2017 г. идеята се реализира, като част от мероприятията по научно-изследователски проект (Проект №8) към Института за научни изследвания на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов с екип от преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Аграрна икономика“ с ръководител доц. д-р Марина Николова. Основната цел на проектното предложение бе изследване на проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари, като заложихме на апробиране на основната изследователска теза, че: за изграждането и функционирането на регионални фермерски пазари за реализация на качествени и екологични чисти местни селскостопански продукти са необходими координирани усилия на земеделските стопани, местните органи на власт, бизнеса и местните общности. А научно-образователните институции могат да подпомогнат процесите на координиране и да предложат модели за изграждане на регионални фермерски пазари.
Организирането на есенен фермерски пазар на 6 октомври, 2018 г. ще се осъществи за втори път благодарение на съвместните усилия на катедра „Аграрна икономика“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, местните органи за управление в лицето на Община Свищов, Българска асоциация „Биопродукти“, Фондация за околна среда и земеделие и разбира се земеделските производители от региона. Миналата година инициативата стартира под надслов „ИЗБЕРЕТЕ ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА!“. Смятаме да продължим организирането на събитието и да го превърнем в ежегодна инициатива и същевременно празник за града с богата фолклорна програма.
Вярвам, че всички сме убедени в това, че развитието на пазарите на местни храни е благоприятна възможност за укрепване пазарните позиции на земеделските стопанства, особено на малките, и осигуряване предлагането на достатъчно качествени местни храни на българските потребители. И най-вече осъществяването на къси вериги на доставки и функционирането на истински пазар, където се среща търсенето на съвременния потребител с предлагането на качествени продукти“ в регионален обхват. Факт е че в други страни около 15 % от всички ферми преработват и продават част или цялата си продукция директно, докато в България са много по-малко.
Актуално Свищов: Какви са Вашите наблюдения относно търсенето на еко и био продукти? Купуват ли си хората натурално произведени хранителни продукти?
Марина Николова: Аз лично съм убедена и смятам, че търсенето на екологосъобразни продукти (независимо биопродукти или местни регионални земеделски продукти) непрекъснато нараства. Българските производители все повече осъзнават необходимостта от производството на качествени и здравословни хранителни продукти, както и от опазване на земеделските земи и природните ресурси, след включването на България към Евросъюза. Производството на екологично чисти и здравословни храни става все по-разпространено, не само в европейските страни, но и в световен мащаб. Биологичното производство е свързано не само с промяна в хранителния режим на хората, но и с повишаването на жизнения им стандарт. Вследствие на увеличеното търсене интересът към производството и преработката на биологична селскостопанска продукция продължава да бележи своето развитие. Родните биопродукти са конкурентни на европейските пазари, защото имаме сериозен природен ресурс, който може да се използва за биологично производство. С всеки изминал ден към биологичното земеделие се отправят не-малък брой биооператори, а потребителите предпочитат качествената и чиста храна.
Въпреки по-ниската партидност на селскостопанската продукция за директна доставка  и проблемът с ниските и неритмичните обороти, които се реализират на фермерските пазари, те са една добра перспектива за развитието на българската икономика. Независимо от начина на функциониране (традиционни или електронни), фермерските пазари създават нови икономически възможности, подобряват перспективите на заетост, допринасят за опазване на националната идентичност, културното наследство и продуктовото многообразие. Икономическите, социалните и екологичните ползи от функционирането на фермерските пазари ги прави неделима част от стратегиите за развитие на всеки район. Възможните модели за функциониране на регионални фермерски пазари позволяват образователните институции, в частност катедра „Аграрна икономика“ на СА „Д. А. Ценов“- Свищов, да изпълнят ролята на медиатор в процесите по координация между органите на власт (държавни и местни), земеделските производители от региона и крайните потребители на местни, качествени и здравословни селскостопански продукти.
А що се отнася до предимствата на тези продукти, то те са безспорни: пряк контакт с консуматора и възможност за идентифициране предпочитанията на клиентите; доверие между страните; по-висока цена за производителя и по-ниска цена за потребителя /избягват се посредниците/.
Актуално Свищов: Очакванията Ви за Второто издание, което ще се проведе на 6 октомври?
Марина Николова: Очакванията ни са повече от удоволетворителни и реални, тъй едно от основните пожелания на зам.-ректорът на Стопанска академия доц. д-р Кръстевич в миналогодишното изложение бе инициативата да има устойчивост във времето, идеята да се превърне в традиция и да се увеличава броя на участниците във фермерския пазар. По този показател на 6 октомври са заявили участие много повече производители – над 30, които са местни производители от региона, както и  биопроизводители на качествени и здравословни продукти.
Участниците в есенния фермерски пазар през тази година ще представят за всички присъстващи възможността да дегустират и да си закупят биопродукти и продукти от конвенционалното по този показател на 6 октомври са заявили участие много повече производители – над 30, които са местни производители от региона, както и  биопроизводители на качествени и здравословни продукти.
Участниците в есенния фермерски пазар през тази година ще представят за всички присъстващи възможността да дегустират и да си закроизводство на малки земеделски стопанства. Ще бъде представена пъстра палитра от млечни и пчелни продукти (сирене, мляко, кашкавал, мед, прополис, пчелен прашец и др.), плодове (ябълки, круши, арония) и зеленчуци (картофи, лук, моркови, зеле), сурови ядки (орехи, лешник), домашно приготвени сладка, лютеница, ракия, подправки, биопродукти (био вино, биологични билки, ядки, тахани и халва, дюли, био оцет и др.) и др. За първи път ще бъдат представени и разнообразни билкови мехлеми.
Мога да обобщя, че в сравнение с първото изложение не само участниците са по-голям брой, но и представените продукти са с по-богата гама – над 50 вида продукта.
Актуално Свищов: Българинът предпочита ли био продуктите предвид и по-високата им цена?
Марина Николова: Съвременните потребители предпочитат да консумират качествена храна, каквато биологичното земеделие произвежда, без използването на химикали, което допринася за по-здравословен и екологосъобразен начин на живот. Още повече, че биопроизводството е система за управление на селското стопанство и за производство на безопасни храни, което съвместява най-добрите екологични практики, високо ниво на биологично разнообразие и опазване на природните ресурси. Що се отнася до цената, няма как да не е по-висока като се имат предвид разходите за повече ръчен труд в това направление. Оскъпяването е чувствително единствено когато се изнасят суровини и се връщат на българския пазар, пакетирани като биопродукти т.е. от една страна е налице загуба на добавена стойност за производителя, а от друга по-висока цена за потребителите.
Актуално Свищов: Какви са гаранциите, че една стока наистина е био продукт?
Марина Николова: Условията, на които трябва да отговаря един продукт, за да бъде определен като био продукт са: 1. 95% от вложените съставки са биологични или произведени по биологичен начин; 2. доказано пред контролно-сертифицираща организация.
На второ място, ако купуваме истински биопродукт, то ние на практика визуализираме многоаспектните ползи от производството и търговията на биологични продукти за развитието на селските райони, а именно: съхраняване, възстановяване и поддържане на биоразнообразието и ландшафта; подпомагане производството на висококачествени и здравословни хранителни продукти; осигуряване на балансиран доход на земеделските производители, в резултат на финансовите помощи за този вид производство и по-високата цена на продуктите; социално-икономическа подкрепа в помощ на развитието на населението в селските райони; производство на здравословни храни с високи технологични качества; съчетание на биологичното земеделие със селски и екологичен туризъм; създаване на заетост поради необходимостта от повече ръчни обработки предвид забраната да се ползват хербициди.
Александър ШАБОВ

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!