Академияна осигурява 100% качествено дистанционно обучение и в условията на карантина

Преглеждания: 189 #
17 Mar 2020

На основание заповед на Министъра на здравеопазването и решение на Народното събрание за обявено извънредно положение поради разрастващата се пандемия от COVID-19, ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ издаде заповед (от 13.03.2020 г.) за преустановяване на присъствените учебни занятия до 29.03.2020 г. Как се провежда обучението в Свищовското висше училище в условията на карантира, обясни ректорът – проф. д-р Марияна Божинова в интервю, осъществено със съдействието на пресцентъра на Висшето училище.

- Актуално Свищов: Проф. Божинова, коронавирусът изправи образователната система пред доста изпитания. Как се справя Стопанската академия с предизвикателството да организира учебен процес в условията на карантина?
Марияна Божинова: Да, наистина. Създадената епидемиологична обстановка и наложеното извънредно положение в страната постави висшите училища пред сериозното изпитание да организират учебен процес без да се посещава учебната институция, но това не се отнася за Стопанската академия. Ако за повечето университети това е нещо ново, то за нас то е нормален образователен процес повече от 20 години и не представлява никакво затруднение. Академията развива дистанционно обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” от 1999 г. Ние сме сред първите в страната, които предлагат дистанционна форма в магистърското обучение. Към онзи момент Академията е безспорен иноватор, без сериозна конкуренция от другите водещи висши училища и се наложи като еталон за дистанционно обучение в национален мащаб. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ предлага най-богатото портфолио от магистърски програми в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. Предлагаме над 40 магистърски програми в двете направления, включително и за кандидати с неикономическо образование от предходната си степен. В бакалавърската степен предлагаме 13 специалности в двете направления - „Икономика” и „Администрация и управление”. В дистанционна форма сме обучили над 30 хил. студенти. Ноу-хауто, натрупано в следствие на 20-годишния ни опит, ми дава основание да твърдя, че ние оставаме на лидерски позиции в тази форма на обучение.
- Актуално Свищов: Искате да кажете, че не се притеснявате от ситуацията в момента?
- Марияна Божинова: От медицинска гледна точка разбира се, че се притеснявам за здравето на нашите студенти, преподаватели и служители. В тази връзка сме взели всички предписани мерки за ограничаване на разпространението на вируса. Но от гледна точка на учебния процес не изпитвам никакво притеснение. И веднага правя уточнението. Да не останат вашите читатели с грешно впечатление, че в нашето висше училище се неглижира учебният процес. Напротив! Ние гледаме много сериозно на него и много добре знаем, че предоставянето на няколко файла със записки на лекции не е дистанционно обучение. Съвременното развитие на информационните и комуникационни технологии дава възможност студентът и преподавателят да са разделени по местоположение и време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства, аудио-, видео-, компютърни и комуникационни средства. Но подходящата техника и софтуер също не са достатъчно условие. Дистанционното обучение изисква нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. То изисква сериозни инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали, материали за самоподготовка, изпитни материали, канали за синхронна и асинхронна комуникация с обучаеми. Изисква се изграждане на цялостна система за дистанционно обучение. Стопанската академия не е спирала вече 20 години да прави такива инвестиции. В подкрепа на думите си само ще спомена, че в момента в нашата система има 1 715 курса и 96 532 тестови единици, изпитни въпроси и задания.
- Актуално Свищов: В момента всички висши училища трескаво подготвят дистанционно обучение за своите студенти. С какво се отличава Стопанската академия в това отношение от останалите висши училища?
- Марияна Божинова: Правилно сте забелязали, че трескаво се подготвят. Докато другите тепърва създават курсове в дистанционна форма, изготвят стандарти, пишат указания и обучават преподаватели, то при нас всичко това вече е направено. С какво се отличаваме? През 2016 година направихме качествен скок в технологично отношение. Изградихме изцяло нова система, базирана на платформата Moodle, която е достъпна на адрес: dl.uni-svishtov.bg. Постоянно надграждаме собствените си стандарти и непрестанно актуализираме учебното съдържание и дидактическите ресурси. Дидактическите ресурси ги квалифицираме в четири категории.
Първата категория са материали с учебно съдържание. Тях студентите могат да ги четат, гледат, слушат, но не и да взаимодействат с тях. При тях комуникацията е еднопосочна - от преподавател към студент. Те задължително се конфигурират и форматират по темите от учебната програма на дисциплината, следвайки нейната логика. Именно чрез тях се поднася основният лекционен материал. Образно казано, това са лекциите, които биха били изнесени в аудиторията.
Вторите са материали за самоподготовка. Образно казано, това са материалите, които се използват за семинарните занятия в аудиторията или допълнителните материали, които се дават на студентите. Могат да бъдат статични, например: допълнителни текстове, линкове към статии, уебстраници, решени примерни казуси, решени задачи с обяснения как се решават, образци на примерни курсови работи, направени от студенти и др. Могат да бъдат и интерактивни, изискващи двупосочна комуникация, активно обучение и взаимодействие на студента с преподавателя и обучителната система.
В третата категория попадат текущи изпитни материали. Те по презумпция са интерактивни. При тях задължително имаме двупосочна комуникация. Най-често използваните са тестовете и заданията. При нас финалната оценка задължително се формира с отчитане на изпълнението на ангажиментите през семестъра, т.е. отчитайки текущите изпитни материали.
И на края са социални учебни материали. Те се основават на разбирането, че човек учи социално и придобиването на нови знания е резултат от опита и взаимодействието му с останалите. Използвайки социалните учебни материали ние се стремим да провокираме взаимодействие, комуникация и колаборация между самите студенти. Те въвличат обучаемите в процеса на учене и целта е да насърчават обмена на знания между тях, активното учене и ученето чрез проучване. Социалните дейности имат приоритетно комуникационен характер. Най-полезна в това отношение е виртуалната класна стая. При нас конкретно се използва BigBlueButtonBN. Тя дава възможност на преподавателите да провеждат онлайн часове, виртуални работни часове и групово сътрудничество с отдалечени студенти.
Едва когато имаме взаимодействие между цялостен набор от правилните дидактически ресурси, квалифицирани преподаватели и подходящи техника и софтуер, единствено тогава може да се твърди, че е налице дистанционно обучение. В Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гарантираме за 100% качествено дистанционно обучение.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Държава в кататония

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания