774 са регистрираните безработни

Преглеждания: 85 #
20 Apr 2019

През месец март в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 774  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 228 души, съобщиха за Актуално Свищов от местната Дирекция „Бюро по труда”. Равнището на безработица намалява с 1,7 пункта и в края на месеца е 4.9 % /при 5.9 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1036 души или с 262 души повече от сегашния, а Тази група е на първо място в професионалната структура с минимална преднина пред останалите две групи, като през месеца се отбелязва намаление със 121 души и снижение на дела с 4,46 пункта.

В структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на мъжете над този на жените, като вече броят на мъжете е по-голям със 130 души. Относителният дял на жените бележи снижение и е 42,78 % срещу 57,22 % за мъжете. Лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,82 на сто, а броят им е 107 души. През периода групата на лицата на възраст над 50 години без работа е на второ място по големина с абсолютен брой  307 души и относителен дял 39,66 на сто. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 360  души и относителен дял 46,51 на сто.

Броят на лицата с работническа професия е 259 души, а относителният им дял заема 33,46 на сто. Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 58 души, а относителният й дял заема 7,49 %. Групата на лицата с основно образование наброява 129 души, а относителният й дял заема 16,67 %. Висшистите без работа са 160 души с относителен дял 20,67 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 427, което е 55,17 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец март изходящият поток вече превишава входящия с 228 души. Новорегистрираните лица са 94 души, лицата с възстановена регистрация – 4 /обща численост на входящия поток 98 души/. Изходящият поток наброява 326 души, от които 277 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 250 души, от които 5 – по ОП „РЧР”, 10 - по програми, 5 – по насърчителни мерки, а останалите 230 – на първичен пазар.

 

 

 

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания