651 са регистрираните безработни в Общината

Преглеждания: 100 #
25 Sep 2018

През август в община Свищов продължава тенденцията на намаляване броя на регистрираните безработни, съобщиха за Актуално Свищов от местната Дирекция „Бюро по труда”. В края на месеца те са 651 души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 29 души.
Равнището на безработица се снижава с 0,1 пункта и е 4,2% /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 911 души или с 260 души повече от сегашния, а равнището е било 5.8 %.
В структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 91 души. Относителният дял на жените бележи леко нарастване и е 56,99% срещу 43,01% за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 55,15 %   - 44,85%.
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции: лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13.52 на сто, а броят им е 88 души. Отчита се незначително нарастване на дела им с 0.44 процентни пункта в общата структура. През периода групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 248 души и относителен дял 38,1 на сто. Отчита се абсолютно намаление с 12 души и незначително снижаване на дела им. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 315 души и относителен дял 48,38 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно намаление с 16 души и снижаване на дела им с 0,29 пункта.
Броят на лицата с работническа професия е 185 души, а относителният им дял заема 28,41 на сто. Тази група заема последно място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва намаление с 13 души и снижаване на дела с 0,7 процентни пункта. Броят на лицата без специалност и квалификация намалява с 22 души и  вече  заема втора позиция с абсолютен брой от 229 души и относителен дял  35,18 на сто. Групата на специалистите без работа е на първо място и обхваща 237 души. Относителният й дял е 36,41 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване.
В образователната структура се наблюдава абсолютно увеличение на лицата с висше образование. Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 63 души, а относителният й дял заема 9,68%. Групата на лицата с основно образование наброява 105  души, а относителният й дял заема 16,13 %. Висшистите без работа са 161 души с относителен дял 24,73 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 322, което е 49,46 на сто от структурата на безработните по образование.
През периода изходящият поток превишава входящия с 29 души. Новорегистрираните лица са 91, лицата с възстановена регистрация – 3 /обща численост на входящия поток 94 души/. Изходящият поток наброява 123 души, от които 80 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 55 души, от които  по 6 – по насърчителни мерки и програми за заетост, а останалите 49 – на първичен пазар. Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 27, а прекратените по други причини – 16.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания