5.6% е равнището на безработицата

Преглеждания: 99 #
25 Jan 2019

5.6% е средномесечното равнище на безработицата през 2018 г в община Свищов. Това е най-ниската стойност  за последните 10 години, съобщиха за Актуално Свищов от Дирекция „Бюро по труда”. През 2017 г. средномесечното равнище на безработицата  е било 7,0% или с 1,4 процентни пункта по-високо от сега.

През месец декември в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 957 души, което представлява увеличение в сравнение с предходния месец със 106 души. Равнището на безработица се покачва с 0,7 пункта и в края на месеца е 6,1 % /при 6.1 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1222 души или с 265 души повече от сегашния, а равнището е било 7,8 %.

В структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 9 души. Относителният дял на жените бележи снижение и е 50,47 % срещу 49,53 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 52,88 % - 47,12 %.
Лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,46 на сто, а броят им е 148 души. Групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 369  души и относителен дял 38,56 на сто. Групата от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 440  души и относителен дял 45,98 на сто.
Броят на лицата с работническа професия е 347 души, а относителният им дял заема 36,26 на сто. Лицата без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 310 души. Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 300 души.
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 62 души, а относителният й дял заема 6,48 %. Групата на лицата с основно образование наброява 146 души, а относителният й дял заема 15,26 %. Висшистите без работа са 176 души с относителен дял 18,39 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 573, което е 59,87 на сто от структурата на безработните по образование.
През периода входящият поток вече превишава изходящия със 106 души. Новорегистрираните лица са 219 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 221 души/. Изходящият поток наброява 115 души, от които 75 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 57 души, от които 17 – по ОП „РЧР”, а останалите 40 – на първичен пазар. Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 28, а прекратените по други причини – 12.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания