Министерството на икономиката и индустрията стартира анкета за очакваните въздействия от прехода към еврото върху микро, малките и средни предприятия в България. До 16 декември 2022 г. се провежда онлайн допитване от 12 въпроса на Интернет страницата на институцията. Резултатите от проучването ще подпомогнат компетентните органи от българската администрация да идентифицират проблеми в процеса по преминаването от едната към другата валута от гледна точка на фирмите. Ще бъдат отчетени и очакваните ползи за предприятията от приемането на еврот.
Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, които да изяснят теми като очаквани разходи, свързани с адаптиране на фискалните устройства и промяна на счетоводния софтуер. Информация се събира и за нуждите от обучение на персонала и други възможни предизвикателства пред предприятията в процеса на въвеждане на еврото. Оценките от анкетата ще бъдат използвани при планиране на стратегическите документи в сектора и ще се взимат предвид при подготовка на законодателни промени.