В Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“. Проектът се реализира в партньорство с още три висши училища – УНСС, Бургаски свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски“ и една браншова организация – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Финансиран е по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2023 г., а общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 4 887 276.24 лв. общо, като предвидения за Стопанска академия бюджет е в размер на 1 137 852.10 лв.
Поради ограниченията, наложени от COVID-19, събитието се проведе в хибриден формат – на място в зала „Ректорат“, Стопанска академия и в дигитална среда.
Пресконференцията бе открита от доц. д-р Любомир Иванов – Заместник-ректор „НИДРК“ и Координатор „Оперативно управление“ на проекта. Той сподели, че проектът е стартирал през месец юли 2021 г. с подписването на административния договор и е с продължителност 30 месеца, т.е. до края на 2023 г. Основната цел на проекта е да се модернизира (осъвремени и дигитализира) обучението по икономика в партниращите си ВУ, по начин, който позволява те да бъдат конкурентни на европейските университети.
Доц. Иванов акцентира и върху специфичните цели на проекта, които са свързани с:
1. Разработване на образователни стандарти за обучението по Икономика и тяхното прилагане към отделните съвместни бакалавърски и магистърски програми по проекта.
2. Създаване и развитие на дигитални ресурси, дигитални класни стаи и лаборатории, които да могат да се използват за споделяне преподаване и обучение в съвместните програми между ВУ.
3. Създаване на условия за насърчаване на предприемачеството на студентите и преподавателите, включително, и внедряване на информационни системи за проследяване на реализацията на успешни завършили студенти.
4. Повишаване качеството на обучение и научни изследвания чрез мобилност и използване опита на 11-те асоциираните партньори по проекта – чуждестранни ВУ.
След своето обръщение, доц. Иванов даде думата на проф. д-р Марияна Божинова – Ректор и Ръководител на проекта от страна на партньора – Стопанска академия.
Проф. Божинова представи кратко резюме на основните дейности, задачи и индикатори свързани с успешното изпълнение на проекта и сподели, че: „чрез съвместната работа по проекта се очаква да се модернизира и синхронизира учебната документация и да се дигитализира обучителния процес.“ Тя постави акцент върху предвидените обучения, изходящи мобилности на преподаватели, докторанти и студенти, както и входящи мобилности на преподаватели от асоциираните партньори – университетите: University of Picardie Jule Verne, Франция; University of Craiova, Румъния; University of Iasi, Румъния; University of Suceava, Румъния; University of Valahia, Румъния; University of Economics of Bratislava, Словакия; UNINT, Италия; University of Sapienza, Италия; University of Peloponnese, Гърция; Vrije Universiteit Brussel, Белгия; University of Minho, Portugal; University of Zagreb, Хърватска. Сподели своята визия, че „модернизацията ще направи по-атрактивно обучението в партниращите си по проекта ВУ и ще отговори на предизвикателствата на пазара на труда и на изискванията на обучаващите се студенти“. В обръщение към екипа за управление и гостите на събитието, проф. Божинова пожела успешна и ползотворна работа.
В последвалото изказване на доц. д-р Искра Пантелеева, Заместник-ректор „УДА“ и Координатор „Учебен процес“ за Стопанска академия по проекта, беше уточнено, че чрез съвместната работа по проекта се очаква да се модернизира и синхронизира учебната документация и да се дигитализира обучителния процес в партниращите институции. За целта във висшето училище се планира да бъдат изградени 2 дигитални класни стаи и 1 дигитална лаборатория, което да осигури възможност за споделяне на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Стопанска академия, съвместно с УНСС, ще разработи 8 съвместни специалности в ОКС „бакалавър“, едната от които на английски език и 4 съвместни в ОКС „магистър“ – 3 на български и една на английски. Шест от съвместните специалности и магистърски програми ще бъдат дигитализирани. Предвиждат се също множество обучения на преподаватели и студенти, и голям брой мобилности в различни университети от държави от Европейския съюз.
Доц. д-р Румен Ерусалимов – Заместник-ректор „СПИКПО“ и Координатор „Кариерни дейности“ по проекта за Стопанска академия, направи разяснения за планираните кариерни борси, кариерни консултации и предстоящото внедряване на система за проследяване на реализацията на завършилите студенти, като поясни, че тези активности също са част от проектните дейности, чрез които ще се постигнат набелязаните цели. Той уточни, че изпълнението им ще спомогне за постигане на по-добра реализация на завършващите студенти при стартиране на работа Доц. Ерусалимов акцентира и върху създаването на мрежа между университетските кариерни центрове на партниращите си организации, което ще осигури възможност за провеждане на множество съвместни инициативи.
Пресконференцията премина при засилен интерес. Освен присъстващите в Зала „Ректорат“ проф. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Любомир Иванов, доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Румен Ерусалимов, във виртуалната стая бяха регистрирани над 63 участници: преподаватели, млади учени, студенти и докторанти от Стопанска академия, медии и други заинтересовани страни.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.