Международна кръгла маса на тема „Бизнес лингва 2022 – актуални проблеми на чуждоезиково обучение и многоезичието” организира катедра „Чуждоезиково обучение” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Форумът бе посветен на 70-годишнината от създаването на катедрата. На официалното откриване на поредното издание на кръглата маса, която се проведе в присъствен и онлайн формат, присъстваха зам.-ректори, декани, ръководители на катедри и центрове, участници.
Приветствие към организаторите и участниците от името на ректора – проф. д-р Марияна Божинова и академичното ръководство поднесе доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Той подчерта ролята на езиковото обучение в днешния глобален свят и заяви, че добрата подготовка при чуждоезиквото обучение спомага за преодоляване на езиковата бариера пред трансфера на знание, идеи и научни изследвания. „Езиковата компетентност и многоезичието играят ролята на мост, който позволява да се постигне висока разпознаваемост на институцията Стопанска академия, на академичния състав и неговите научни постижения в рамките на европейското и международното научно и образователно пространство”, каза доц. Иванов.
Ръководителят на катедра „Чуждоезиково обучение” – ст. преп. д-р Виктор Монев, представи с кратка презентация развитието на катедрата през годините. Той припомни, че катедрата е създадена с решение от 7 октомври 1952 г., но обучението по чужди езици е било част от учебния план още преди 1945 г. и е една от общо 22 учебни дисциплини, като тя се е изучавала от студентите и през четирите години. Днес курсовете по чужди езици са достъпни в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Ст. преп. д-р В. Монев представи и част от научната продукция на катедрата, но като основен момент той открои дигитализацията, която започва в катедрата през 2003 г. Говорейки за прехода през годините ръководителят на катедрата заяви: „Променят се методики и начин на работа, но мисията си остава една и съща – да помагаме на студентите и на преподавателите да ползват чуждите езици успешно в своята работа”. От представени данни в сборника с резюмета към научните разработки за форума стана ясно, че катедра „Чуждоезиково обучение” показва нарастващ тренд при създаването на научна продукция и учебно съдържание. Извън границите на строго педагогическата изява на академичния състав, индивидуално и чрез участия в научни колективи катедрата има и публикации, индексирани и в процедура на индексиране в наукометричните бази данни Scopus и Web of Science. Представители на катедрата дават своя принос и при разработването на проекти в различни научни, образователни и изследователски теми.
С респект и уважение, приносът на катедра „Чуждоезиково обучение” за академичното образование на студентите и изграждането на специалисти по икономика, както и за това, което е Свищовската академия в международен план, подчертаха в приветствията си и участващите във форума декани и ръководители на катедри. Деканът на факултет „Финанси”, в чиято структура е и катедрата-юбиляр, проф. д-р Андрей Захариев адмирира новия подход на катедрата за създаване на научна добавена стойност, какъвто е и настоящото второ международно издание на кръглата маса „Бизнес лингва”. „Вие сте едно модерно поколение преподаватели по английски, немски и руски език, които продължавате благородното дело и работите с душа и сърце, с всеотдайност, амбиция и вярност към каузата на СА „Д. А. Ценов”, каза проф. Захариев. Приветствия и поздравителни адреси връчиха проф. д-р Атанас Атанасов, декан на факултет „Стопанска отчетност”, проф. д-р Стоян Проданов, ръководител катедра „Финанси и кредит”, доц. д-р Венцислав Василев, ръководител катедра „Застраховане и социално дело”, доц. д-р Христо Сирашки, директор на ЦПО и ЦСФО. Приветствие към своите колеги поднесе, чрез онлай обръщение Светлана Сарачилова – бивш ръководител на катедрата (сега преподавател по английски език за чужденци в ASA College, Ню Йорк, САЩ).
В кръглата маса взеха участие представители на висши училища от България (Стопанска академия „Димитър А. Ценов”) и чужбина (Kharkiv National Automobile and Highway University (KNAHU), Ukraine и Academy of Economic Studies of Moldova). В хода на дискусиите, участниците се обединиха около идеята, че чуждоезиковото обучение е незаменим фактор за постигане на интернационализация на висшите учебни заведения. От друга страна, многоезичието в различните му форми поставя постоянни предизвикателства пред обучители и обучаващи се за постигане на висококачествен краен резултат.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.