20 души се обучават за озеленители, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Провежданите професионалните обучения, включващи теория и практика, са част от дейностите по интегрираният проект на община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Обучителна организация е Центърът за професионално обучение към Асоциация на индустриалния капитал в България „АИКБ КОНСУЛТ“ ЕООД. Организираните и провеждани обучения са за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия: „Работник в озеленяването”, специалност: „Озеленяване и цветарство”, съобразно нуждите на Община Свищов като работодател.
Те са финансирани по дейност „Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по професия и/или придобиване на нова на 20 лица от целевата група“, за които е осигурена възможност за включване в 12 месечна заетост за 13 обучаеми и за включване в стажуване на 6 лица. В обучението се включиха 20 участника, представители на различни уязвими обществени групи от всички населени места в Общината.
Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в озеленяване и цветарство. След завършване на професионалното обучение ще знаят и могат да извършват агротехническа подготовка на площите за озеленяване, подготовка на посадъчния и озеленителен материал. Ще могат да засаждат и да се грижат за засадената декоративно-дървесна и храстова растителност, включително да затревяват и поддържат тревните площи в паркове и градини.