Община Свищов реализира социален проект, който помага на над 170 души на стойност близо един милион лева, това съобщиха от пресцентъра на Общината.
Това става ясно от встъпителната пресконференция, която се проведе в Зала 1 на Общината. Начинанието е под надслов „Грижа в дома в община Свищов”, който ще бъде реализиран чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-20207. Социалната услуга е за 12 месеца, в проектното предложение са включени 177 индикативен брой потребители, а стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 954 714,99 лв.
Основна дейност по проекта е предоставяне на грижа в дома, включваща:
Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;
Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;
Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Основни цели на проекта са:
– Да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа;
– Да се разширят възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации;
– Да се повиши качеството на живот, да се насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение.
Специфичните цели включват:
– Изграждане на модел за интегрирани здравно социални услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания;
– Превенция на социалното изключване на хората от целевите групи;
– Комплексен подход за подкрепа на целевите групи при предоставяне на социални услуги;
– Предоставяне на социални услуги, еквивалентни на потребностите на целевите групи;
– Осигуряване по-високо качество на живот на хората от целевите групи;
– Предотвратяване настаняването в специализирани институции, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда;
– Чрез изпълнението на проекта ще се надградят реализираните дейности и постигнати резултати по други проекти, финнансирани от националния бюджет и Европейския съюз.
Всяко лице ще получи следните услуги, предоставени от екип от обучени по проекта специалисти:
– Медицински специалисти: 1 фелдшер, 5 мед. сестри 1 рехабилитатор;
– Социални работници : 3, за консултиране относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;
– Социални асистенти; предоставящи почасово комплекс от социални, административни, комунално-битови услуги в домашна среда на лица с трайни увреждания и на лица с ограничения или невъзможност за самообслужване, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване;
– Работници, изпълняващи доставки по домовете; – доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;
– Психолог – осигуряващ психологическа подкрепа и консултиране.
Допустими целеви групи по проекта са възрастни с ограничения или невъзможност за самообслужване; и хора с увреждания, и техните семейства.