Националният доверителен еко фонд одобри за реализиране проект на община Свищов на стойност близо 700 хил. лева. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Средствата, които са съвместно финансиране 50/50 от НДЕФ и Общината, са за изграждане на каптажна шахта при минералния извор на територията на бившите казарми, довеждащ водопровод и помпена станция с черпателен резервоар в Свищов.

Това се случва след приключване на първи етап от дейностите по проект „Ремонт и реконструкция на сондаж Р-4хг от находище за минерална вода №68“, при който Община Свищов със собствени средства в размер на 80 хил. лева, извърши проучвателни административни процедури и ремонтни дейности на сондажа за минерална вода намиращ се в урбанизираната територия на града.

Във връзка с реализирането на втория етап от проекта, със средствата осигурени от НДЕФ, предстои изграждането на каптажна шахта, в която да се разположат контрол на помпеното оборудване, водомер за отчитане на изразходваните количества и всичко необходимо за нормалното функциониране на системата. Каптажната шахта ще бъде с размери около 3х4м и дълбочина 2,35м. Предвижда се също изграждането на довеждащ водопровод за минерална вода с трасе от каптажната шахта до нова помпена станция с резервоар в гр. Свищов, който да резервира необходимите обеми минерална вода за захранване на бъдещите консуматори. Помпената станция с черпателен резервоар ще бъде изцяло вкопана с цел запазване на температурата на минералната вода. Предвидена е и външна топлоизолация. Цялото съоръжение ще бъде с размери около 15,50м х 10,70м и дълбочина 4,10метра. От каптажната шахта при Сондаж №4-хг до помпената станция с черпателен резервоар ще се изгради напорен водопровод за минерална вода, който да отведе водите от сондажа до резервоара. Трасето на водопровода попада в рамките на населеното място и е съобразен с регулационния план на гр. Свищов. Водопроводът ще бъде с приблизителна дължина около 1100 метра и ще стига до спортнаната база на Корпус Юг.

Припомняме, че през 2021 г. ръководството на общината положи целенасочени усилия да бъде отново открит сондажът, който беше небрежно затрупан от 11 хил. тона строителни отпадъци през годините. В резултат на това бе изготвен настоящия проект, който вече е във втори етап на своето реализиране. Изпълнението на дейностите, които ще доведат до оптималната експлоатация на сондажа ще бъдат в четири етапа.

В трети етап от плануваните дейности се предвижда довеждането на минералната вода до МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, където да бъде използвана с балнеоложки цели, а средствата за него ще бъдат осигурени от Закона за държавния бюджет.

В последния, четвърти етап, е планувано минералната вода от сондаж Р-4хг да захранва и бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов, с което ще се гарантира оптимално оползотворяване на ресурса от извора, и задоволяване нуждите на инвеститорите и гражданите.